пятница, 20 ноября 2015 г.

Üle-eestiline õpilastööde võistlus “KOOLIAJALUGU UURIMA!”

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (allpool EPAM) korraldab 2015/16. õppeaastal õpilastele kooliajalooteemalise uurimistööde võistluse. Esitada võib ka kahel eelmisel, 2014/15. ja 2013/14. õppeaastal valminud töid.
Võistlusest võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalselt kui ühiselt. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga videolahendused.

ESMÄRK

Võistluse eesmärgiks on jäädvustada nii viimaste aastate muutusi meie haridusmaastikul kui ka varasemat hariduslugu, samuti Eestist pärit õpilaste käekäiku välisriikide koolides.

TEMAATIKAST

Kirjalike tööde temaatikale EPAM rangeid piire ei sea. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist meie haridusajaloo tarbeks. Mõned võimalused:
  • muutused piirkondlikus koolivõrgus;
  • koolimaja ja -ruumid, kooliolustik, õppetöö ja -vahendid, koolitarbed, koolisport ja -aiandus, õuesõpe, õppekäigud ja kooliekskursioonid, olümpiaadid ja konkursid, osalemine välisprojektides, noorteorganisatsioonid, koolitraditsioonid ja huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus, uuendused koolis (teekond klassipäevikust e-koolini; tsükliõppe head ja vead vms);
  • koolikord: käitumisnormid ja distsipliin, korra hoidmine ja rikkumine, õpilaste kiitmine ja karistamine;
  • suhted koolis, õpilaste mängud ja meelelahutused, koolifolkloor ja -släng;
  • rahvusvaheline õpilasvahetus, välisriigi õpilased meie koolides, Eestist pärit õpilased välisriigi koolides, eesti kool/osakond rahvusvahelises koolis x riigis y linnas Videokonkursi soovitatav teema on “Üks päev … koolis”.

VORMISTAMISEST

Vormistuse osas järgib žürii õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid, mis reeglina on kättesaadavad kooli kodulehelt. Võistlustöö on eestikeelne ja varustatud resümeega (lühikokkuvõttega ca 1–1,5 lk). Kirjaliku töö pikkusele rangeid piiranguid ei ole.
Video pikkus on 7–10 min. Kui klipis kasutatakse mõnda heli/muusikapala, siis olgu see omalooming, mitte autoriõigustega kaitstud heliteos. Videole lisatakse e-postiga annotatsioon (andmed kooli, autori(te) ja juhendaja kohta, allikate, intervjueeritavate ja informantide loetelu vms, millest autor(id) peavad vajalikuks žüriid teavitada).

UURIMISTÖÖDE ESITAMISE KORRAST

Lähetaja (maakonna HSO kontaktisik, kool, töö autor vt) saadab võistlustöö(d) elektrooniliselt (e-post: epam@tlu.ee või eneluka@tlu.ee) või tavapostiga (Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Narva mnt 25, 10120 Tallinn).
Võistlustöid saab esitada kahes voorus: 15. maist 15. juunini ja 20. augustist 10. septembrini 2016. Hilinenud võistlustööd jäävad hindamisest kõrvale. Erandjuhtumid kooskõlastatakse EPAM-iga.
Võistlustöid säilitatakse tuleviku kooliajaloo uurijate tarbeks EPAM-i kogus.

HINDAMISEST

Võistlustöid hinnatakse eraldi vanusegruppides (I (1.–3. kl), II (4.–6. kl) III (7.–9. kl) ning gümnaasiumiaste). Eraldi hinnatakse uurimistöid ja videoklippe.
Võistluse žürii vaatab eelnevalt läbi kõik õpilastööd ja annab neile kirjaliku hinnangu.
Kirjalike uurimistööde puhul hinnatakse nii sisu (teema eakohasust, aktuaalsust ja uudsust, allikate originaalsust ja mitmekesisust, selget sõnastust, faktitäpsust ja süsteemsust) kui ka vormistamist.
Videolahenduste puhul hinnatakse visuaalse poole ja uurimuslikkuse sümbioosi.

ÜLE-EESTILISE ÕPILASKONVERENTSI KORRALDAMISEST

EPAM korraldab üle-eestilise õpilaskonverentsi septembri lõpus Tallinnas. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõtjaid täiendavalt.

ESINEMISEST KONVERENTSIL

Üle-eestilisel õpilaskonverentsil saavad võimaluse esineda kõigi auhinnatud võistlustööde autorid.
Kirjaliku töö puhul tutvustab autor oma tööd 7–10 minutit, tehes seda kas peast, abimaterjali ja/või tehnilisi vahendeid kasutades. Esinemisel võib uurimistööst ette lugeda illustreeriva katkendi. Powerpoint esitlus ei ole kohustuslik.
Sisu tutvustamisel õpilane:
  • avab töö eesmärgi,
  • iseloomustab mõne sõnaga põhilisi allikaid, video puhul informante ja intervjueeritavaid,
  • tutvustab töö ülesehitust (vajadusel ka lisasid), video puhul kontseptsiooni,
  • mainib, milliseid raskusi tal töö kirjutamisel/video filmimisel ette tuli,
  • tänab neid, kes teda antud teema uurimisel abistasid. 
Žürii võib esitada esinejale täiendavaid küsimusi. 
 

AUTASUSTAMISEST

Žürii autasustab õpilasi ja nende juhendajaid EPAM-i ja sponsorite auhindadega. Välisriikide õpilastele saadetakse auhinnad postiga.
Täiendav info: Ene Luka (eneluka@tlu.ee, GSM 50 67861).

Комментариев нет: